Klinická vyšetření

Název metody Kontaktní osoba Žádanka
Vyšetření cytogenetických změn metodou fluorescenční in situ hybridizace SOP 1
Vyšetření ploidity, obsahu a distribuce DNA metodami průtokové cytometrie Džubák Petr M.D., Ph.D. SOP 4
Vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie Džubák Petr M.D., Ph.D. SOP 5
Vyšetření exprese onkoproteinů metodou nepřímé imunohistochemie Khoylou Marta Ph.D. SOP 6
Vyšetření mutací a polymorfismů genu KRAS, EGFR, BRAF polymerázovou řetězovou reakcí s detekcí v reálném čase a sekvenováním Drábek Jiří Ph.D. SOP 10
Detekce chromozomálních aberací na celogenomové úrovni metodou microarrays Srovnal Josef M.D., Ph.D. SOP 14
Detekce a genotypizace HPV polymerázovou řetězovou reakcí a hybridizací se sondou Drábek Jiří Ph.D. SOP 15
Prenatální detekce chromozomálních aberací plodu na celogenomové úrovni metodou microarrays za účelem analýzy změn počtu kopií genetické informace (CNV) Srovnal Josef M.D., Ph.D. SOP 16
Klinické celoexomové sekvenování pro detekci zárodečných genetických variant u dědičných onemocnění Drábek Jiří Ph.D. SOP 17
Detekce vysoce rizikových podtypů HPV pomocí hybridizace v rámci specializovaného Komplexního onkologického centra Koudeláková Vladimíra PhD. SOP 18
Genotypizace vysoce a nízce rizikových podtypů HPV pomocí hybridizace v rámci specializovaného Komplexního onkologického centra Koudeláková Vladimíra PhD. SOP 19
Detekce hrHPV a genotypizace HPV16 a HPV18 pomocí polymerázové řetězové reakce v rámci specializovaného Komplexního onkologického centra Koudeláková Vladimíra PhD. SOP 20
Detekce přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí real-time PCR Koudeláková Vladimíra PhD. SOP 21
Vyšetření humánní tkáně různého původu za účelem zjištění míry poškození DNA Khoylou Marta Ph.D.
Detekce bodových mutací u pacientů se solidními tumory - přímá sekvenace DNA Drábek Jiří Ph.D.
Detekce délkových mutací u pacientů se solidními tumory- fragmentační analýza DNA Drábek Jiří Ph.D.
Detekce methylace promotoru MGMT pomocí bisulfitační reakce a qPCR Drábek Jiří Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci bodových mutací v kodonu 12 a 13 genu KRAS Drábek Jiří Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci aktivačních mutací v genu EGFR Drábek Jiří Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci bodové mutace v genu pro Nijmegen breakage syndrome Drábek Jiří Ph.D.
Detekce minimální reziduální choroby u pacientů se solidními tumory Srovnal Josef M.D., Ph.D.
Diferenciální diagnostika metastáz a výpotků neznámého původu Srovnal Josef M.D., Ph.D.
Stanovení exprese proteinu HER2/neu pomocí HercepTestu (DakoCytomation) Khoylou Marta Ph.D.
Stanovení exprese proteinu EGFR1 pomocí EGFR1 pharmDx (DakoCytomation) Khoylou Marta Ph.D.
Ověření funkčnosti protilátek Khoylou Marta Ph.D.
Laserová záchytná mikrodisekce Khoylou Marta Ph.D.
Vyšetření buněčného DNA obsahu metodami průtokové cytometrie (buněčný cyklus, ploidita) Džubák Petr M.D., Ph.D.
Vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie (imunofenotypizace) Džubák Petr M.D., Ph.D.
Vyšetření chemorezistence MTT testem Janošťáková Anna M.Sc.
Kryoprezervace nádorové tkáně, izolace a uchování nukleových kyselin a proteinů Janošťáková Anna M.Sc.
Stanovení koncentrace sérového endothelinu 1 Janošťáková Anna M.Sc.