Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

A unique Czech study: Some essential oils are active against the new coronavirus

The essential oils of some plant species of the Lamiaceae family show remarkable antiviral activity against SARS-CoV-2. This follows from a study published in the journal Frontiers in Pharmacology by authors from CATRIN Palacky University. The findings could be used in the future to combat this type of coronavirus. 

"Our study is the first in vitro analysis of the activity of 19 different essential oils and their monoterpene components from plant species of the Lamiaceae family against SARS-CoV-2. Our analyzes have shown that essential oils from various species of the genus Mentha and their monoterpene components, carvone, carvacrol, pulegon, mentofuran and 1,8-cineole, show significant antiviral activity against SARS-CoV-2," said the first author of the article Sanja Ćavar Zeljković from CATRIN-CRH. She also operates in the Research Institute of Plant Production in Olomouc. 

The scientist has been studying the phytochemistry of medicinal and aromatic plants for a long time. However, this time plant research experts joined forces with colleagues from CATRIN-IMTM. It was their idea to try plant extracts, specifically wormwood (Artemisia annua), in connection with a new type of coronavirus.

The researchers were able to expand the number of monitored plants thanks to the gene bank of the Olomouc Research Institute of Plant Production. They also returned to the plant species they have followed recently - mostly Mentha (mint) plants. They finally obtained 19 essential oils by hydrodistilting the dried plant material and determined their monoterpene profiles. Monoterpenes are used in food, cosmetics, and pharmacy mainly for their aroma. However, thanks to their anti-tumor and antibacterial effects they are among the bioactive compounds.

"The obtained results provide very important information about the antiviral activity of selected essential oils and their components, which could be used in measures against SARS-CoV-2. These essential oils are used in the pharmaceutical industry as topical antivirals and their use could be extended to COVID-19 therapy, ”explained Ćavar Zeljković.

It took about six months to complete all the experiments. Researchers from both parts of CATRIN will continue to wo[rk together on this issue. "Colleagues from CATRIN-IMTM also tested  anti-tumor effects of essential oils. In addition, we plan to use various cannabis extracts and investigate their biological activity against other diseases. We will also involve our students in this research," the scientist concluded.

The COVID-19 pandemic was declared by the World Health Organization (WHO) in 2020. Since then, the scientific community and health organizations have focused on developing effective prophylactic and therapeutic measures. Both new synthetic compounds and natural products have been included in the strategies for developing new candidates for SARS-CoV-2 antiviral drugs.

 

Autor: Martina Šaradínová
Zdroj: CATRIN

Original article: ceskavedadosveta.cz 
Photo: unsplash, wikipedia

 

 

CZ

Některé rostlinné silice jsou aktivní vůči novému koronaviru, ukázala unikátní česká studie

Pozoruhodnou antivirovou aktivitu vůči SARS-CoV-2 vykazují silice některých rostlinných druhů čeledi Lamiaceae (hluchavkovitých). Vyplývá to ze studie, kterou v časopise Frontiers in Pharmacology publikovali autoři z CATRIN Univerzity Palackého. Poznatky by mohly být v budoucnu využity v boji s tímto typem koronaviru.

„Naše studie představuje vůbec první zprávu o in vitro analýzách aktivity 19 různých esenciálních olejů a jejich monoterpenových složek z rostlinných druhů čeledi Lamiaceae proti SARS-CoV-2, který způsobil celosvětovou pandemii. Naše analýzy ukázaly, že silice z různých druhů rodu Mentha a jejich monoterpenové složky, karvon, karvakrol, pulegon, mentofuran a 1,8-cineol, vykazují významnou antivirovou aktivitu vůči SARS-CoV-2,“ uvedla první autorka článku Sanja Ćavar Zeljković z CATRIN-CRH, která působí také v olomouckém pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Fytochemii léčivých a aromatických rostlin se vědkyně věnuje dlouhodobě. Odborníci na rostlinný výzkum ale tentokrát spojili své síly s kolegy z CATRIN-ÚMTM. Právě od nich vzešel nápad vyzkoušet rostlinné extrakty, konkrétně pelyňku (Artemisia annua), v souvislosti s novým typem koronaviru. Nakonec vědci počet sledovaných rostlin rozšířili, a to i díky možnosti využít genovou banku olomouckého Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Vrátili se i k rostlinným druhům, které sledovali nedávno – většinou se jednalo o rostliny rodu Mentha (máta). Výzkumníci nakonec získali hydrodestilací sušeného rostlinného materiálu 19 silic a stanovili jejich monoterpenické profily. Monoterpeny jsou využívány v potravinářství, kosmetice a farmacii zejména pro své aroma, díky protinádorovým a antibakteriálním účinkům se však řadí i mezi bioaktivní sloučeniny.

„Získané výsledky poskytují velmi důležité informace o antivirové aktivitě vybraných silic a jejich složek, které by mohly být využity v opatřeních proti SARS-CoV-2. Tyto silice se používají ve farmaceutickém průmyslu jako lokální antivirotika a jejich využití by se mohlo rozšířit i v terapii COVID-19,“ vysvětlila Ćavar Zeljković.

Dokončení všech experimentů trvalo asi šest měsíců. Ve spolupráci ohledně této problematiky budou výzkumníci obou součástí CATRIN spolupracovat i nadále. „Kolegové z CATRIN-ÚMTM testovali u silic také jejich protinádorové účinky. Navíc plánujeme použít různé extrakty z konopí a zkoumat jejich biologickou aktivitu vůči dalším onemocněním. Do tohoto výzkumu zapojíme i naše studenty,“ uzavřela vědkyně.

Pandemii COVID-19 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2020. Od té doby se vědecká komunita i zdravotnické organizace zaměřují na vývoj účinných profylaktických a terapeutických opatření. Do strategií vývoje nových kandidátů na antivirové léky proti viru SARS-CoV-2 byly zahrnuty jak nové syntetické sloučeniny, tak přírodní produkty.

 

Autor: Martina Šaradínová
Zdroj: CATRIN
Originální článek: ceskavedadosveta.cz