...

[in Czech] Diagnostika

Laboratoř experimentální medicíny

Ústav molekulární a translační medicíny - Laboratoř experimentální medicíny (LEM - ÚMTM)

Cílem LEM je poskytovat kompletní laboratorní servis v oblasti onkologie a cílené onkologické léčby.
Další činnost je referenční, expertizní, výzkumná a výuková.

Laboratoř zavedla a provádí celou řadu různých metodik používaných v základním i klinickém výzkumu i v rutinní diagnostice: blotovací techniky (Western, Northern, Southern), fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), různé typy PCR, ELISA techniky, flow-cytometrické techniky, cytotoxické a buněčně-proliferační testy, techniky tkáňových kultur, transfekce, transformace, klonování a exprese genů a proteinů, imunofluorescenční/imunohisto-cytochemické procedury, laserovou mikrodisekci, microarrays, masivně paralelní sekvenování atd.

LEM provádí vysoce specializovaná rutinní laboratorní vyšetření v oblasti onkologických onemocnění dětí i dospělých. Spádová oblast má nadregionální úroveň a pro některá vyšetření zahrnuje celou Českou republiku. Některá vyšetření jsou protokolárně vyžadována k indikaci další léčby (např. amplifikace genu Her-2/neu u aplikace Herceptinu, trastuzumabu, u pacientek s karcinomem prsu či žaludku). LEM dále zajišťuje rutinní molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření u solidních nádorů, vyšetření chemorezisence u hematologických malignit i solidních nádorů. Z dalších vyšetření provádíme stanovení ploidity nádorových buněk průtokovou cytometrií, detekci cirkulujících nádorových buněk u karcinomů prsu, plic, kolorekta a slinivky břišní technikou real-time PCR, detekci methylace DNA, diferenciální diagnostiku tumorů neznámého původu, detekci onkogenních virů, stanovení sérových hodnot endotelinu 1, stanovení změn počtu kopií DNA u různých typů onemocnění a další vyšetření.

Laboratoř LEM - ÚMTM je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a EN ISO/IEC 15189. 

Laboratorní příručka
základní informace pro uživatele služeb laboratoře, žadatele o laboratorní vyšetřeni, představuje spektrum nabízených služeb, pravidla a předpoklady jejich racionálního požadování, podmínky odběru, skladováni a transportu biologických materiálů a s možnosti správné interpretace a využití výsledků laboratorních vyšetření.
 

 Přehled poskytovaných vyšetření a žádanky